ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวนิสิต


กิจกรรม WE Big Cleaning Day 2561

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จัดกิจกรรม WE  Big  Cleaning  Day ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว