ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
Assist Professor Sompratana Ritphring, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1005
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1922
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Civil and Environmental Engineering), Tohoku University, Sendai, Japan
ระดับปริญญาโท
Master of Engineering (Water Resources Engineering), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
ระดับปริญญาตรี
Bachelor of Engineering (Water Resources Engineering), Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย