ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม
Assistant Professor Wandee Thaisiam, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1019
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1906
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2553
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ
• วรรณดี ไทยสยาม, 2561, วิศวกรรมชลศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 228 หน้า
2. ผลงานวิจัย
• Nirunrat, J., Thaisiam, W., Pornprommin, A., Raw water reserve and conveyance capacity of West Water Canal of Metropolitan Waterworks Authority, Lowland Technology International, Volume 20 , Issues 2, January -December 2018, p.205-212
• Thaisiam, W., Kaewnon, P., Pornprommin, A., Experiment of channelization due to seepage erosion, International Journal of GEOMATE, Volume 14 , Issues 46, March 2018, p.137-142
• อนุชา กาญจนรักษ์ และ วรรณดี ไทยสยาม, 2561. การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่28, ฉบับที่ 3, กค.-กย., หน้า 537-546.
• ธนชาติ สุทธิธนกูล, วรรณดี ไทยสยาม และ อดิชัย พรพรหมินทร์, 2562. "การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. หน้า 14-22.