ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


คุณมะลิ พงษ์เงิน
พนักงานธุรการ

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
รหัสอาจารย์
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1903
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย