ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


คุณวิชาญ ศรีเปรม
ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค
รหัสอาจารย์
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1904
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย