ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ศ. ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร
Professor Suwatana Chittaladakorn, Ph.D.

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รหัสอาจารย์
E1003
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 2
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1917
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์อาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันได
2. การออกแบบคลองชลประทานโดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน
3. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองบางปลา ของระบบระบายน้ำเจ้าพระยาทุ่งฝั่งตะวันออก
4. การศึกษาการใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Mike-Basin
5. การศึกษาแนวทางบรรเทาน้ำท่วมเมืองเบตงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ HEC-RAS
6. การศึกษาแนวทางเลือกเพื่อปรับปรุงโครงการของลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง
7. Data-driven modeling for deriving coastal gates operating rules
8. Evaluation of envionmental impacts and project design for the construction of breakwater and groin in Kao Dang, Kuiburi, Prachuap Khiri Khan, Thailand
9. Numerical simulation of water distribution system of Thungmahamek Branch, Bangkok, Thailand
10. Water allocation management information system