ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ


ค้นหา
Year
Topic
Year Topic
2563 การกำหนดระยะถอยร่นชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา:หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา
2563 การจำลองระบบล้างเส้นท่อผ่านหัวดับเพลิงในพื้นที่เฝ้าระวัง สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง
2563 การจำลองสภาพการไหลของแม่น้ำแม่กลองด้วแบบจำลองพลศาสตร์การไหลแบบ 2 มิติ
2563 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE BASIN
2563 การบริหารจัดการแรงดันโครงข่ายท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี
2563 การประเมินความต้องการใช้น้ำกลุ่มที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
2563 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation(RRI) ในการพยากรณ์น้ำท่าและน้ำท่วม กรณีศึกษาพื้นที่วังตะไคร้
2563 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองความน่าจะเป็นของดินถล่มเพื่อประเมินแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในภาคตะวันออกของประเทศไทย
2563 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแบบจำลอง SENSWAT-URBS และ FLEXL ในการประเมินน้ำท่า
2563 การวิเคราะห์การรุกตัวของน้าเค็มในแม่น้าบางปะกงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11
2563 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชลประทานของโครงการฝายชะมวง
2563 การวิเคราะห์แรงดันและคุณภาพน้ำประปาที่พักอาศัยตัวอย่างที่ใช้ระบบถังพักและเครื่องสูบน้ำ
2563 การศึกษาการปรับปรุงร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา
2563 การศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่มีต่อปริมาณน้ำฝนและผลผลิตของข้าวในลุ่มน้ำยม
2563 การศึกษาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2563 การศึกษาศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
2563 การศึกษาอาคารสลายพลังงาน อ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
2563 ความท้าทายของทางออกภัยแล้ง 2020 : สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ-การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
2563 ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับระบบจ่ายน้ำประปา
2563 เทคนิคการปรับแก้ความลำเอียงในการประเมินฝนระยะสั้นด้วยเรดาร์
2563 แนวทางเลือกเพื่อการปรับปรุง ปากร่องน้ำสะกอม
2563 บทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันและศักยภาพในการเก็บกักน้ำในอนาคตของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
2563 ประสิทธิภาพของการประเมินน้ำท่วมในลุ่มน้ำทับมาด้วยการใช้ข้อมูลฝนเรดาร์
2563 ประสิทธิภาพของเทคนิคการปรับแก้ข้อมูลฝนดาวเทียม GSMaP ในลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์
2563 ผลกระทบของการวิเคราะห์ค่าความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์
2562 การจำแนกการใช้ที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำาชีโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ (NDVI)
2562 การตรวจสอบสภาพความแห้งแล้งของประเทศไทยโดย Moisture Stress Index (MSI)
2562 การพัฒนาแบบจำลอง SENSWAT-FLEXSD เพื่อการประเมินปริมาณน้ำท่า
2562 การพัฒนาแบบจำลอง SENSWAT-URBS เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ
2562 การสร้างฝนกริดแบบรายเดือนสาหรับประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดและผลิตภัณฑ์การรับรู้จากระยะไกล
2562 การสอบเทียบแบบจำลอง SENSWAT-Modified NAM แบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม SENSWAT-GA
2560 การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยวิธีการ Phase Space Reconstruction (PSR)
2557 การประเมินปริมาณการสูญเสียดินใน ลุ่มน้ำปิงตอนบน
2557 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสำหรับลุ่มน้ำในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย
2557 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี NMDI และ ความลึกฝนสะสมในลุ่มน้ำปิงตอนบน
2557 ผลกระทบของเมฆต่อความถูกต้องของผลการประเมินค่าดัชนี NDVI กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
2557 แผนที่ดัชนีฝนมาตรฐานเพื่อการติดตามสภาพภัยแล้ง กรณีศึกษา: พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
2553 การคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในลุ่มน้ำปิงตอนบนภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
2553 การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ควบคุมแบบจำลอง URBS ตามรอบปีการเกิดซ้ำของขนาดน้ำท่วมสูงสุด
2550 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบึงบอระเพ็ดและพื้นที่โดยรอบโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
2550 การศึกษาด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงตอนบนโดยแบบจำลอง MIKE 11
2550 ความสัมพันธ์แบบลุ่มน้ำรวมระหว่างพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM และลักษณะเฉพาะของลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำปิงตอนบน
2550 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการด้านแหล่งน้ำของลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด
2549 การประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์ในการศึกษาตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน้ำหลากของลุ่มน้ำปิงตอนบน
2549 การประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านอุทกวิทยาในการประเมินปริมาณน้ำหลากของลุ่มน้ำปิงตอนบน
2547 การศึกษาสมดุลน้ำในฤดูแล้งของบึงบอระเพ็ด
2547 แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลับที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์น้ำท่วมสำหรับแม่น้ำปิง
2547 ผลกระทบของพารามิเตอร์การเรียนรู้ต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลับในการจำลองกระบวนการน้ำฝน - น้ำท่า
2546 การพยากรณ์สภาพการเกิดน้ำท่วมของแม่น้ำ บางปะกง โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ RUBICON
2546 การศึกษาพารามิเตอร์ของแบบจำลอง NAM สำหรับ ลุ่มน้ำน่าน
2544 การประเมินการแจกแจงความถี่ที่เหมาะสมในการพยากรณ์ขนาดน้ำหลากสำหรับประเทศไทย