ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประชาสัมพันธ์ภาควิชา

เอกสาร ดาวน์โหลด
E_Book วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ครบรอบ 36 ปี
 • Download
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • เนื้อหาด้านนอก(ภาษาไทย)
 • เนื้อหาด้านใน (ภาษาไทย)
 • เนื้อหาด้านใน(ภาษาอังกฤษ)
 • เนื้อหาด้านนอก(ภาษาอังกฤษ)
 • E_Book วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ครบรอบ 40 ปี
 • Download

 • ปฏิทินการศึกษา

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ปฏิทินปีการศึกษา 2563
 • Download
 • ปฏิทินการศึกษา 2564
 • File 1
 • ปฏิทินการศึกษา 2565
 • Download

 • สำหรับนิสิต

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • Download
 • ใบคำร้องขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • Download
 • ใบคำร้องขอใส่ชุดปกติขาวหรือชุดสมณเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • Download
 • แบบฟอร์มการขอข้อมูลประกอบการศึกษา
 • Download
 • ใบสมัครขอทุนคณะฯ
 • Download
 • คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • Download
 • คำร้องขอลาพักการศึกษา
 • Download
 • คำร้องขอลาออก
 • Download
 • คำร้องขอสอบชดเชย
 • Download
 • คำร้องทั่วไป
 • Download
 • รับรองสถานภาพนิสิต
 • Download
 • ลงทะเบียนเรียนนอกหลักสูตร
 • Download

 • นิสิต : เอกสารสำหรับโครงงานวิศวกรรม

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ไฟล์ต้นแบบสำหรับทำรายงานโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ระดับปริญญาตรี
 • Download

 • โลโก้ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  โลโก้ภาควิชา
 • โลโก้ภาษาไทย.png
 • โลโก้ภาษาอังกฤษ.png
 • โลโก้ภาษาไทย.AI
 • โลโก้ภาษอังกฤษ.AI