ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ทุนวิจัย (ภายใน / ภายนอก)


ทุนวิจัยภายใน

ประเภททุน URL รายละเอียดการขอรับทุน แบบฟอร์ม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)
ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556

ทุนวิจัยภายนอก

ประเภททุน URL รายละเอียดการขอรับทุน แบบฟอร์ม
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย