ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

Active Research


ชื่อ - นามสกุล งานวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน
ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม 1 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2563 - 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2563 - 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผศ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1 กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำสำหรับพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในระยะยาวของเขื่อนภูมิพล (ระยะที่ 1) 2562 - 2563 สกสว.
ผศ.ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า 1 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand 2559 - 2564 JICA-JST
ผศ. ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม 1 ระบบตรวจวัดและติดตามข้อมูลด้วยแอปพลิเคชั่นบนมือถือในลุ่มน้ำทับมา จ. ระยอง 2562 - 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
ผศ. ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand 2559 - 2564 JICA-JST
2 การกำหนดระยะถอยร่นสำหรับชายฝั่งทะเล 2562 - 2563 JICA-JST-DMCR
3 การประเมินความความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 2562 - 2563 JICA-JST-DMCR
4 ผลกระทบของกำแพงกันคลื่นที่มีต่อชายฝั่งทะเล 2562 - 2563 DMCR
5 Development of assesment index of disaster resilience in coastal area in Thailand 2563 - 2565 JSPS
6 การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของพลเมือง 2562 - 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
อ.ดร.ดนย์ปภพ มะณี 1 การประเมินแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิในระดับภูมิภาคของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัดแบบกริด 2563 - 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
ผศ.ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์ 1 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand 2559 - 2564 JICA-JST
2 "โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่ม บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน" 2563 - 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3 โครงการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2563 - 2564 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตร