ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

แบบประเมินเพื่อทวนสอบ


แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 เทอม 2

01209213 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
01209322 วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล
01209343 การพัฒนาทรัพยากรน้ำเบื้องต้น
01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
01209444 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
01209446 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
01209462 คุณภาพทรัพยากรน้ำ
01209463 การจัดการทรัพยากรน้ำ
01209467 การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและระบบ รวบรวมน้ำเสียชุมชน
01209572 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
01209578 เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ
01209582 การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ
01209662 การจัดการน้ำขั้นสูง