ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ