ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าววิจัยและอบรม


งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Natural Hazard and Risk Management "

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Natural Hazard and Risk Management "โดย Assoc.Prof.Dr.Thomas Adrianus Bogaard จาก Delft University of Technology. Netherlands โดยอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เข้าร่วมสัมมนา