ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าววิจัยและอบรม


งานสัมมนา หัวข้อ Driftwood movement in rivers and its computer simulations

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ฟังสัมมนาวิชาการหัวข้อ Driftwood movement in rivers and its computer simulations โดย Prof. Dr. Ichiro Kimura จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 8213 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เข้าร่วมสัมมนา