ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

ข่าววิจัยและอบรม


บรรยายวิชาสัมมนา Climate Change Seminar เรื่อง "Moving from risk to resilience for a water-secure future

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ฟังสัมมนา Climate Change Seminar เรื่อง "Moving from risk to resilience for a water-secure future โดย Dr. RAJESHWAR MEHROTRA, Senior Reaearch Associate จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ห้อง 8213 เวลา 10.00-12.00 น. โดยนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์เข้าร่วมฟังสัมมนา