ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ.ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า
Assistant Professor Napaporn Piamsa-nga, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1012
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1919
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Civil Engineering) Osaka University, Japan 2006
ระดับปริญญาโท
M.Eng. (Water Resources Engineering) Kasetsart University 1995
ระดับปริญญาตรี
B.Eng. (Water Resources Engineering) Kasetsart University 1990
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย