ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. ณัฐ มาแจ้ง
Assistant Professor Nat Marjang, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1017
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1916
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2551
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. ศิมนัส จันทร์ผกา, รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง (2561) “การศึกษาอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซ่ที่มีผลกระทบต่อการกระจายตัวของฝนรายเดือนในประเทศไทย” การประชุมวิชาการ 11th THAICID National Symposium, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 28-40
2. ธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี, รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง (2561) “การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม” การประชุมวิชาการ 11th THAICID National Symposium, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 68-91
3. นายภัคพล เอื้อธีรศรัณย์, นายกฤตวัฒน์ สุโกสิ, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ณัฐ มาแจ้ง, การวิเคราะห์ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้และปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้สำหรับเขื่อนสิริกิติ์, การประชุมวิขาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 92-100
4. วิทิตา สุมิพันธ์, จิระวัฒน์ กณะสุต, ดนย์ปภพ มะณี, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ณัฐ มาแจ้ง, การศึกษาการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทรายทองสู่อ่างเก็บน้ำห้วยปรือและอ่างเก็บน้ำคลองโบด, การประชุมวิขาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 58-67
5. ฌินาพรรณ์ เมฆไพบูลย์, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ดนย์ปภพ มะณี, ณัฐ มาแจ้ง, ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้น้ำประปากับอุณหภูมิในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม 2561, หน้า 319-325
6. สรวรรณ สมบูรณ์ปัญญา, จิระวัฒน์ กณะสุต, ดนย์ปภพ มะณี, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ณัฐ มาแจ้ง, การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์น้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรี, การประชุมวิขาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ,20 มิถุนายน 2561, หน้า 45-57