ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า
Assistant Professor Sitang Pilailar, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1020
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1909
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. .2547
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. สาริณี แก้วผลึก, สิตางศุ์ พิลัยหล้า, 2562, "แนวทางการลดยอดน้ำหลากบริเวณเหนือเขื่อนเพชร", เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2561, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 220-228
2. สิตางศุ์ พิลัยหล้า และ อภิโชติ อุฬารตินนท์, "การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในหน้าแล้ง” , วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1/2562, หน้า 62-83
3. นราธิป ชัยมงคลศักดิ์, สิตางศุ์ พิลัยหล้า, 2562, "การประเมินดัชนีความเปราะบางต่อการเกิดน้ำท่วมของพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24, วันที่ 10 กรกฎาคม 2562, หน้า 2456-2462
4. บริวัฒน์ ชัยงาม, สิตางศุ์ พิลัยหล้า, 2562, "ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสภาวะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำคลองวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช" ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 29 มกราคม 2562, หน้า 537-544