ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. สมฤทัย ทะสดวก
Assistant Professor Somruthai Tasaduak, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1006
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1920
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2557
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. นงนุช กล้าหาญ และ สมฤทัย ทะสดวก (2560) “แนวทางการจัดการน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลพุอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่นำร่องการเกษตรบ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จังหวัดขอนแก่น” The 7th National Conference on Water Resources Engineering, วันที่ 23-24 มกราคม 2560 โรงแรม The Zign hotel, ชลบุรี, หน้า 141-146
2. อาคม คงทอง และ สมฤทัย ทะสดวก (2560) “การประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกวิทยาร่วมกับแบบจำลองการจัดการแหล่งน้ำเพื่อกำหนดขนาดความจุของแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง” The 7th National Conference on Water Resources Engineering, วันที่ 23-24 มกราคม 2560 โรงแรม The Zign hotel, ชลบุรี, หน้า 135-140
3. ชลวัฒน์ ปัญญา และ สมฤทัย ทะสดวก (2562) "แนวทางการปรับปรุงวิธีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพื่อความสอดคล้องกับระบบนิเวศน์ทางวัฒนธรรมบริเวณชายฝั่งหน้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี, หน้า 2122-2128
4. บัณฑิต ศิริแพทย์ สมฤทัย ทะสดวก และวีรเกษตร สวนผกา (2562) "การจัดลำดับแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงชนบทโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษาแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 จ.อุดรธานี, หน้า 1238-1244