ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


อ.ดร.ดนย์ปภพ มะณี
Lecturer Donpapob Manee, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1024
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1030 ต่อ 1918
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Civil and Earth Resources Engineering), Kyoto University, Kyoto, Japan
ระดับปริญญาโท
Master of Engineering (Water Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
งานวิจัยที่สนใจ
อุทกวิทยา, ชลศาสตร์ , แบบจำลองน้ำท่วมและการบริหารการจัดการน้ำ, วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ (Hydroinformatics)
ประสบการณ์ทำงาน
1. วิศวกรชลศาสตร์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
2. ผู้ช่วยวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
วิจัย
งานวิจัยที่กำลังทำ: การประเมินแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิในระดับภูมิภาคของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัดแบบกริด