ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ.ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์
Lecturer Prem Rangsiwanichpong, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E 1025
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1911
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2015-2018 • TOHOKU UNIVERSITY (Japan) PH.D. (Environmental Studies)
ระดับปริญญาโท
2013-2015 • KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI (Thailand)
M.ENG. (Civil Engineering, major in water resources engineering)
ระดับปริญญาตรี
2009-2013 • KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI (Thailand) B.ENG. (Civil Engineering)
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย