ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ.ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม
Jiramate Changklom, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E 1026
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1924
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Civil and Environmental Engineering), Imperial College London, London, UK
ระดับปริญญาโท
Master of Physics (4-year MPhys), University of Oxford, Oxford, UK (เทียบเท่าปริญญาตรีและโท)
ระดับปริญญาตรี
Master of Physics (4-year MPhys), University of Oxford, Oxford, UK (เทียบเท่าปริญญาตรีและโท)
อื่น ๆ
Mahidol Wittayanusorn School
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
2018-Now (FT) : Department of Water Resources Engineering Lecturer
2014-2018 (PT) : Department of Civil and Environmenral Engineering, Imperial
College London Teaching Assistant (Hydroinformatics and Computational Methods)
2013 (Project) : Department of Physics, University of Oxford Master Project
(A study of the sensitivity to laser light parameters for laser plasma excitation
by a train of laser pulses.)
Jul 2012 – Aug 2012 (Intern) : Department of Physics, University of Oxford
Intern Student (Resonant Inelastic X-ray Scattering in Iron plasma based on the Density Functional Theory model)
Aug 2011 – Sep 2011 (Intern) : Optical and Quantum Communication Laboratory, NECTEC, Thailand Intern Student (A study of theoretical and experimental quantum key distribution systems)
วิจัย