ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


คุณรัชนี วีรุตมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รหัสอาจารย์
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1901
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย