ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


คุณกาหลง อิ่มสำอางค์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
รหัสอาจารย์
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1903
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย