ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


คุณสกุลรัตน์ รามสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รหัสอาจารย์
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1902
อีเมล์

ระดับการศึกษา
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย