ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์
Lecturer Yutthana Talaluxmana, Ph.D.

ตำแหน่ง
รองหัวหน้าภาควิชา
รหัสอาจารย์
E1023
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1912
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2556
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. วิทิตา สุมิพันธ์, จิระวัฒน์ กณะสุต, ดนย์ปภพ มะณี, ยุทธนา ตาละลักษมณ์ และ ณัฐ มาแจ้ง. 2561. การศึกษาการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทรายทองสู่อ่างเก็บน้ำห้วยปรือและอ่างเก็บน้ำคลองโบด, การประชุมวิชาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11. 20 มิถุนายน 2561 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, หน้า 58-67
2. สรวรรณ สมบูรณ์ปัญญา, จิระวัฒน์ กณะสุต, ดนย์ปภพ มะณี, ยุทธนา ตาละลักษมณ์ และ ณัฐ มาแจ้ง. 2561. การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์น้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรี, การประชุมวิชาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11. 20 มิถุนายน 2561 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี, หน้า 45-57
3. ฌินาพรรณ์ เมฆไพบูลย์, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, ดนย์ปภพ มะณี และ ณัฐ มาแจ้ง. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้น้ำประปากับอุณหภูมิในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, หน้า 319-325
4. ลลิตา ยืนยง, จิระวัฒน์ กณะสุต และ ยุทธนา ตาละลักษมณ์. 2562. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2562, นนทบุรี หน้า 122-135.
5. ยุทธนา ตาละลักษมณ์ และ อารียา ฤทธิมา. 2562. การปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้ำแบบหลายอ่างสำหรับความต้องการใช้น้ำอเนกประสงค์ในลุ่มน้ำแม่กลอง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562, หน้า 7-18.
6. อารียา ฤทธิมา, กอบกล้า จันทนสถาน, ภานุพงศ์ ประจักษ์คุณ, พิชญ์ชาวี แสงเทียน และ ยุทธนา ตาละลักษมณ์. 2562. การพัฒนากราฟน้ำท่วมสูงสุดออกแบบเพื่อการทำนายระดับน้ำเขื่อนสิริกิติ์. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562, หน้า 28-37.
7. Teerapunyapong, P., A. Rittma, Y. Phankamolsil and Y. Talaluxmana. 2019. Measuring Saturated Soil Hydraulic Conductivity in Cultivated Area of the Irrigation Projects in Thailand. 3rd World Irrigation Forum, 1-7 September 2019, Bali, Indonesia.
8. Rantasewee, S., A. Rittma, Y. Phankamolsil and Y. Talaluxmana. 2019. Groundwater Flow Modelling for the Development of Managed Aquifer Recharge Scheme in Irrigation Projects Thailand. 3rd World Irrigation Forum, 1-7 September 2019, Bali, Indonesia.
9. Nakvachara, P.; A. Rittma and Y. Talaluxmana. 2018. Quantification of Environmental Flow Requirement of the Khun Dan Prakan Chon Dam using Hydrological-Hydraulic-Habitat Simulation Methods. Applied Environmental Research. 40 (2) p.76-90.
10. Khalil, A.; A. Rittma; Y. Phantukamolsil and Y. Talaluxmana. 2018. Groundwater Recharge Estimation using WEAP Model and Empirical Relations in the Mae Klong Basin, Thailand. Pages 1-2. In: the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management. May 24-25, 2018. Udon Thani.