ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


อ.ดร.จตุพร สมพอง
Chatuphorn Somphong, Ph.D.

ตำแหน่ง
รหัสอาจารย์
E 1027
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1905
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Environmental Studies) Tohoku University
ระดับปริญญาโท
Master of Engineering (Water Engineering and Management) Asian Institute of Technology
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
- Ritphring, S., Somphong, C., Udo, K., & Kazama, S. (2018). Projections of Future Beach Loss due to Sea Level Rise for Sandy Beaches along Thailand’s Coastlines. Journal of Coastal Research, 85. https://doi.org/10.2112/SI85-109.1
- Somphong, C., Udo, K., Ritphring, S., & Shirakawa, H. (2020). Beach nourishment as an adaptation to future sandy beach loss owing to sea-level rise in Thailand. Journal of Marine Science and Engineering, 8(9).
- Somphong, C., Udo, K., Ritphring, S., & Shirakawa, H. (2022). An estimate of the value of the beachfront with respect to the hotel room rates in Thailand. Ocean & Coastal Management, 226, 106272.
- Somphong, C., Suppasri, A., Pakoksung, K., Nagasawa, T., Narita, Y., Tawatari, R., Iwai, S., Mabuchi, Y., Fujita, S., Moriguchi, S., Terada, K., Athanasius, C., & Imamura, F. (2022). Submarine landslide source modeling using the 3D slope stability analysis method for the 2018 Palu, Sulawesi, tsunami. Natural Hazards and Earth System Sciences, 22(3).