ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


รศ. ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์
Associate Professor Adichai Pornprommin, Ph.D.

ตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา
รหัสอาจารย์
1018
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1910
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
D.Eng. (Civil Engineering) Nagoya University พ.ศ. 2547
ระดับปริญญาโท
M.Eng. (Water Supply, Drainage & Sewerage Engineering) Asian Institute of Technology พ.ศ. 2544
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
งานวิจัยที่สนใจ
ชลศาสตร์ โครงข่ายท่อ การขนส่งตะกอน การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน
ประสบการณ์ทำงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. ปี พ.ศ. 2548 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการไหลของน้ำในแม่น้ำ (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ปี พ.ศ. 2549 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนและการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. ปี พ.ศ. 2550-2552 หัวข้อวิจัย Vertically Averaged and Moment Flow Equations for River Morphology (Postdoctoral Fellowship) ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
4. ปี พ.ศ. 2554-2555 การศึกษาสันดอนธารน้ำด้วยทฤษฎีเสถียรภาพ (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ปี พ.ศ. 2554-2555 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ร่วมโครงการ) ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6. ปี พ.ศ. 2554-2556 การบูรณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม (ผู้ร่วมโครงการ) ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7. ปี พ.ศ. 2554 แบบจำลองการไหลของน้ำเสมือนในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ปี พ.ศ. 2555 การเกิดร่องธารเนื่องจากการไหลของน้ำใต้ดิน (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ปี พ.ศ. 2556-2557 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง (หัวหน้าโครงการ) ทุนจากการประปานครหลวง
10. ปี พ.ศ. 2558-2559 หัวข้อวิจัย Formation and Evolution of Channel Networks by Fluvial and Seepage Erosion (Invitation Fellowship) ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
11. ปี พ.ศ. 2559-2560 โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบ และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองในกิจการประปา กรณีศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590 (นักวิจัย) สนับสนุนโดย การประปานครหลวง
12. ปี พ.ศ. 2562-2563 โครงการวิจัยพัฒนาแบบจำลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพน้ำในระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ(หัวหน้าโครงการ) ทุนสนับสนุนจาก การประปานครหลวง
วิจัย
1. Nirunrat, J., W. Thaisiam and A. Pornprommin. (2018) Raw water reserve and conveyance capacity of West Water Canal of Metropolitan Waterworks Authority. Lowland Technology International, Vol 20, No 2, 205-212.
2. Lapprasert, S., Pornprommin, A., Lipiwattanakarn, S., & Chittaladakorn, S. (2018). Energy balance of a trunk main network in Bangkok, Thailand. Journal‐American Water Works Association, 110(7), E18-E27.
3. Thaisiam, W., Kaewnon, P. and Pornprommin, A. (2018). Experiment of Channelization due to Seepage Erosion. International Journal of Geomate, 14(46), pp.137-142.
4. Pornprommin, A., Izumi, N., & Parker, G. (2017). Initiation of channel head bifurcation by overland flow. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 122, 2348–2369.
5. Uddin, M. J., N. Izumi, K. Hasegawa and A. Pornprommin (2015), Quasi-meandering induced by fluvial sand bars, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering), 71(4), I_1021-I_1026 (In Japanese).
6. สิปปนนท์ กิ่งก้ำ อดิชัย พรพรหมินทร์ และ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ (2562) แบบจำลอง EPANET ระบบโครงข่ายท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 26 (1) (ตอบรับ)
7. ธนชาติ สุทธิธนกูล วรรณดี ไทยสยาม และ อดิชัย พรพรหมินทร์ (2562) การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 29 (1) 14-22
8. ศุภรักษ์ แก้วแสง อดิชัย พรพรหมินทร์ และ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ (2559) การศึกษาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบท่อจ่ายน้ำประปา วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 96 ปีที่ 29 เมษายน-มิถุนายน 2559 23-34
9. มาณพ พรมดี, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, “วอเตอร์ ฟุตปริ้นของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, 18 มิถุนายน 2557, หน้า 1-15
10. ณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตบ์, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, “วอเตอร์ฟุตปริ้นของการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง”, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, 18 มิถุนายน 2557, หน้า 16-27