ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ศ. ดร. นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
Professor Nutchanart Sriwongsitanon, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1010
ห้องพัก
อาคาร 13 ชั้น 1
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1923
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2539
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. ชัยณรงค์ โอภาไพบูลย์, สรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การจำแนกการใช้ที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำชีโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ (NDVI)" การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2384-2394
2. กมลพัฒน์ ตันติสุวณิชย์กุล และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การสร้างฝนกริดแบบรายเดือนสำหรับประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดและผลิตภัณฑ์การรับรู้จากระยะไกล" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2375-2383
3. ณัฐวุฒิ ใจดี และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การสอบเทียบแบบจำลอง SENSWAT-Simplified NAM แบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม SENSWAT-GA" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2152-2161
4. ศรัณภัสร์ เอี่ยมอำไพ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การตรวจสอบสภาพความแห้งแล้งของประเทศไทยโดย Moisture Stress Index (MSI)" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2320-2329
5. สุวนันท์ พุกเที่ยง และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแบบจำลอง SENSWAT-URBS และ FLEXL ในการประเมินน้ำท่า" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2136-2145
6. วาสนา จันทร์แดง และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การพัฒนาแบบจำลอง SENSWAT FLEXL-SD เพื่อการประเมินปริมาณน้ำท่า" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2205-2214
7. เธียรชาติ สุววงศ์ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ "การพัฒนาแบบจำลอง SENSWAT-URBS เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ" การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเซ็นทาราและคแนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี, หน้า 2276-2284
8. กัมพล อินสว่างวงศ์ และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5-7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร
9. Gao, H., Hrachowitz, M., Sriwongsitanon, N., Fenicia, F., Gharari, S., and Savenije, H.H.G. “Accounting for the influence of vegetation and landscape improves model transferability in a tropical savannah region”. Water Resources Research, Volume 52, Issue 10, 1 October 2016, Pages 7999-8022.
10. Sriwongsitanon, N., Gao, H., Savenije, H.H.G., Maekan, E., Saengsawang, S. and Thianpopirug, S.“Comparing the Normalized Difference Infrared Index (NDII) with root zone storage in a lumped conceptual model” Hydrology and Earth System Sciences, Volume 20, Issue 8, August 2016, Pages 3361-3377.
11. Nutchanart Sriwongsitanon, Sithichoet Archavakugosol, Sansarith Thianpopirug, Jia Li, and Wim Bastiaanssen, "Validation of Remotely Sensed ET Products for Thailand using the Water Balance of 150 Sub-Basins" The 2nd Conference of Digital Belt and Road (DBAR 2017) and The 3rd International Conference on Remote Sensing Applications in Tropical and Subtropical Areas (RSATSA 2017)
12. Saengsawang, S., Pankhao, P., Kaprom, C., and Sriwongsitanon, N. “Projections of future rainfall for the upper Ping River Basin using regression-based downscaling”. Advances in Climate Change Research. Volume 8, Issue 4, Pages 256-267, December 2017.