ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


รศ. สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
Associate Professor Surachai Lipiwattanakam

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1013
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1915
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
2539 - Master of Applied Science (Civil Engineering)
ระดับปริญญาตรี
2534- วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์น้ำบาดาล การจำลองระบบประปา การบริหารจัดการน้ำสูญเสียในกิจการประปา
ประสบการณ์ทำงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. ปี พ.ศ. 2559-2560 นักวิจัย: โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบ และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองในกิจการประปา กรณีศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590 (นักวิจัย) สนับสนุนโดย การประปานครหลวง
2. ปี พ.ศ. 2558-2559 ผู้ร่วมวิจัย: โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำจังหวัดพังงา สนับสนุนโดยบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด
3. ปี พ.ศ. 2556-2557 รองหัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการวิจัยพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง สนับสนุนโดย การประปานครหลวง
4. ปี พ.ศ. 2555-2556นักวิจัย: โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ “แก้มลิงพื้นที่บางบาล (1)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
5. ปี พ.ศ. 2554- 2555 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ: โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการ งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง
6. ปี พ.ศ. 2554 นักวิจัย: โครงการน้ำเสมือนของประเทศไทย ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ปี พ.ศ. 2551 หัวหน้าโครงการ: โครงการการพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ปี พ.ศ. 2548-2549 ผู้จัดการโครงการ: โครงการศึกษาออกแบบและจัดตั้งพื้นที่เฝ้าระวัง (District Metering Area, DMA) และพื้นที่จัดการแรงดันน้ำ (Pressure Management Area, PMA) ในพื้นที่ ประปานครหลวง ภาค 2 สนับสนุนโดย การประปานครหลวง
9. ปี พ.ศ. 2548 หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมทั่วไปสำหรับประเมินน้ำท่าในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดปริมาณน้ำ ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. ปี พ.ศ. 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการการคาดการณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. ปี พ.ศ. 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย: โครงการเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองอุทกวิทยา ชลศาสตร์ และโครงข่ายประสาทเทียมในการประเมินปริมาณน้ำท่าและน้ำท่วมในลุ่มน้ำ แม่ปิงตอนบน ทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. ปี พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาโครงการ: โครงการวิจัยพัฒนาแบบจำลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพน้ำในระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ; ทุนสนับสนุนจาก การประปานครหลวง
วิจัย
1. Lapprasert, S., Pornprommin, A., Lipiwattanakarn, S., & Chittaladakorn, S. (2018). Energy balance of a trunk main network in Bangkok, Thailand. Journal‐American Water Works Association, 110(7), E18-E27
2. มาณพ พรมดี, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 18 มิถุนายน 2557, หน้า 1-15
3. ณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตบ์, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, วอเตอร์ฟุตปริ้นของการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง, การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 18 มิถุนายน 2557, หน้า 16-27
4. จักรวาล ศรีเหลือง, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, สุวัฒนา จิตตลดากร, 2557, การศึกษาศักยภาพของถังเก็บน้ำใสในระบบสูบส่งน้ำของการประปานครหลวง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม 2557, หน้า 2906-2913
5. อธิป จามน้อยพรหม, ศุภรักษ์ แก้วแสง, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, การจำลองปริมาณคลอรีนภายในระบบท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 291-298
6. ศุภรักษ์ แก้วแสง, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2557, การจำลองปริมาณคลอรีนภายในระบบท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง สาขานนทบุรี, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 299-305
7. Lapprasert, S., Pornprommin, A., Lipiwattanakarn, S., Chittaladakorn, S. 2013, Development of Pipe Network Model for Leakage Management, The 2nd International Conference on Water Resources Engineering, 4-7 September 2013, pp. 134 (1-7)
8. ภควัต ลำจวน, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2556, การพยากรณ์ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายวันโดยโครงข่ายประสาทเทียม, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 4-7 กันยายน 2556, หน้า 87 (1-10)
9. วีรวัต ขอประเสริฐ, สุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, สุวัฒนา จิตตลดากร, 2556, การจัดการแรงดันเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวัง การประปาสาขาลาดพร้าว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 4-7 กันยายน 2556, หน้า 67 (1-10)
10. ศุภรักษ์ แก้วแสง, กฤษดา ทำนาเมือง, จาตุรงค์ สุดโต, ประภัสสร คุ้มตระกูล, ยศสินี เลิศปัญญานุช, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2556, ลักษณะรอยแตกที่มีผลต่ออัตราการไหลรั่วของท่อ PVC, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 4-7 กันยายน 2556, หน้า 73 (1-7)
11. จักรวาล ศรีเหลือง, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, สุวัฒนา จิตตลดากร, 2556, การศึกษาระบบสูบส่งน้ำของการประปานครหลวงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 4-7 กันยายน 2556, หน้า 87 (1-10)
12. ทิพย์ปภา สุขุมาลชาติ, อดิชัย พรพรหมินทร์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, 2556, ”วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย”, วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2556, หน้า 67-78