ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


รศ. ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
Associate Professor Kobkiat Pongput, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1016
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1905
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2537
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. ธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ณัฐ มาแจ้ง (2561) "การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม" การประชุมวิชาการ 11th THAICID National Symposium ประจำปี พ.ศ. 2561, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 68-91
2. ดุลยทัศนี แสนวัง, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ และ นภาพร เปี่ยมสง่า (2561) “การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและพารามิเตอร์ ด้วยแบบจำลอง SWAT ในลุ่มน้ำน่านส่วนบน” การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2561, หน้า 158-171
3. เสาวลักษณ์ ศรีนาค, สุวรรณา ประณีตวตกุล และ กอบเกียรติผ่องพุฒิ (2561), "ความเต็มใจที่จะจ่ายในการริเริ่มโครงการเมืองฟองน้ำในกรุงเทพมหานคร" การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้", หน้า 158-165
4. Thanaporn Supriyasilp, Montchai Pinitjitsamut, Kobkiat Pongput, Apinya Wanaset, Suree Boonyanupong, Saksri Rakthai, Thana Boonyasirikul. (2017). A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in Thailand, Renewable Energy 111, October 2017, Pages 861-869.
5. Doydee, P., Chaturabul, T., and Pongput, P., 2017. “Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin towards Thailand Environment. International Expert Forum: Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education. December 1-2, 2017. Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand., Pages 141-149....