ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต
Assistant Professor Jirawat Kanasut, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1021
ห้องพัก
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1914
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2547 : D.Eng. สาขาการจัดการแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ระดับปริญญาโท
2531 : M.Eng. สาขาวิศวกรรมชลศาสตร์และชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ระดับปริญญาตรี
2529 : B. Eng. สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ เช่น การศึกษาด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ การจัดทำแบบจำลองทางกายภาพ (Physical Model) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) โครงการเขื่อนเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรชลประทาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โครงการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย โครงการป้องกันน้ำท่วม โครงการจัดทำระบบพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วม และโครงการจัดทำระบบคาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและคุณภาพน้ำ
วิจัย